سبد جای سیب زمینی پیاز چوبی تاپی ۳ طبقه

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جای سیب زمینی پیاز چوبی ۳ طبقه ارتفاع ۸۴ عرض ۳۵ کد t3b
H:84 W:35 cm